Exekutorský úřad Teplice

Obce a úřady

 

Informace

Vymáhání pohledávek obcí a dalších orgánů (FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven aj.)

Výhody exekuce prováděné soudním exekutorem

Exekutor vymáhá pohledávky přiznané soudem, pohledávky na poplatcích, místních poplatcích, pokutách a daních a to mnohem efektivněji, co se týká rychlosti a šířky postižení majetku, než soudy.

Přístup k informacím o exekučním řízení

Věřitelé získají dálkový přístup do exekučních řízení, v nichž se vymáhají jejich pohledávky. Mohou tak průběžně sledovat vývoj exekuce v jednotlivých kauzách, včetně vymoženého plnění nebo získat souhrnné a statistické údaje o svých pohledávkách.

Zrychlený postup exekuce

Po podání návrhu na provedení exekuce, splňuje-li všechny náležitosti, soud nařídí exekuci do 15 dní. Soudní exekutor po obdržení usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá exekuční příkaz (proti němuž není přípustný opravný prostředek). Podle exekučního příkazu se exekuce provede po právní moci usnesení o nařízení exekuce.

Důsledné dohledání majetku dlužníka

Exekutor sám provede veškeré lustrace a součinnosti ke zjištění postižitelného majetku dlužníka. Využívá k tomu přístupů do veřejných rejstříků (centrální evidence obyvatel, katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, centrální evidence motorových vozidel), informací od veřejných institucí (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, úřady práce), informací od institucí spravujících peněžní prostředky (bankovní ústavy, stavební spořitelny, penzijní fondy) a informací od soukromých subjektů (např. plátci mzdy, pronajímatelé, obchodní partneři dlužníka).

Široké spektrum postižení majetku dlužníka

Způsob provedení exekuce určí exekutor. Nepostačuje-li jeden ze způsobů k uspokojení pohledávky věřitele, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby.