Informace

Činnost exekutorského úřadu je založena na nuceném výkonu exekučních titulů.

Exekučním titulem je:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (rozsudek, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný rozkaz, usnesení, …)
 • vykonatelné rozhodnutí trestního soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti (sepsaný do 31.12.2012 včetně)
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon, (i zahraniční)

Způsoby provedení exekuce

Exekuce ukládající zaplacení peněžitého částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • postižením podniku
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 • správou nemovitosti
 • pozastavením řidičského oprávnění

Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce také příslušná daň z přidané hodnoty. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný. (znění § 87 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, platné od 1.1.2013).

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku.

Náklady exekuce a oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný.

Exekutor má právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Výše a způsob určení odměny, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností a náhrady za ztrátu času je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.

Odměna za sepisování exekutorských zápisů

Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy se použije vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.