Exekutorský úřad Teplice

Jak postupovat

 

Informace

1. Nesplní-li dlužník dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, může věřitel nebo jeho právní zástupce navrhnout nařízení exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Exekuční titul musí být vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorských a notářských zápisů). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.

Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (např. postoupením pohledávky, dědictvím, převzetím závazku), je třeba tuto skutečnost doložit listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem.

Věřitel v návrhu neurčuje, jakým způsobem má být exekuce provedena.

Šablona exekučního návrhu k vymožení peněžitého plnění

2. Exekuční návrh podává věřitel u kteréhokoliv exekutora, kterého si zvolí, bez ohledu na místní příslušnost dlužníka.

Exekutorskému úřadu v Teplicích lze návrh doručit:

  • v elektronické podobě:
    • do datové schránky
    • do E-podatelny
    • službou hromadného podání prostřednictví webové služby
  • v listinné podobě:
    • na poštovní adresu úřadu