Informace

Prostřednictvím Elektronické podatelny lze podávat výhradně elektronická podání, která se týkají exekučních řízení (viz. „Postup pro podávání elektronických podání“). Běžná e-mailová komunikace (netýkající se jednotlivých exekučních řízení) se podává na e-mail Info@exekutorskyurad.cz.

Přímá elektronická komunikace se zaměstnanci úřadu (prostřednictvím jejich osobních zaměstnaneckých e-mailového účtů) nepodléhá režimu Elektronické podatelny a podání učiněná tímto způsobem nemohou být považována za řádně podaná.

Zprávy na technických nosičích dat se nepřijímají.

Elektronická adresa Elektronické podatelny:

E-podatelna@exekutorskyurad.cz

Parametry Elektronické podatelny:

Elektronická podatelna disponuje systémovým kvalifikovaným certifikátem pro vytvoření elektronické značky a šifrování dat.

Postup pro podávání elektronických podání

Přijímání podání dle zákona 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění.

Podání v exekučním řízení učiněné v souladu s § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které je podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dále nijak doplňovat nemusí. Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má tedy stejnou hodnotu, jako podání písemné.

Podání v exekučním řízení učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které nebude podepsáno elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Seznam přípustných formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • *.pdf
 • *.txt (prostý text v kódování Windows-1250)
 • *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • *.rtf (rich text format)
 • *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

Jiné formáty datových zpráv systém Elektronické podatelny odmítne a znemožní jejich další zpracování.

Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

Maximální velikost jedné datové zprávy včetně všech příloh může činit maximálně 10 MB.

Postup zpracování elektronické podání systémem Elektronické podatelny

Krok 1: Kontrola podání na "škodlivý kód"

Systém Elektronické podatelny provádí kontrolu existence „škodlivého kódu“. Za něj je považovány formáty datové zprávy nebo počítačové programy, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných provozovatelem Elektronické podatelny. Podání se zjištěným „škodlivým kódem“ systém kontroly Elektronické podatelny nepropustí do vlastního systému a vyloučí další zpracování (podání není dostupné v Elektronické podatelně).

Výsledky:

 • Automatická odpověď: Oznámení o odmítnutí podání → PROCES UKONČEN
 • Automatická odpověď: Potvrzení o doručení podání → PROPUŠTĚNO DO KROKU 2

Doručené elektronické podání se ukládá do úložiště doručených datových zpráv ve tvaru, jak bylo přijato. Elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko jsou ukládány spolu s datovou zprávou.

Doručené podání se zaznamenává s přesností na sekundy. Každé podání je označeno jednoznačným identifikátorem (číslem podání), pod kterým je vedeno po celou dobu zpracování datové zprávy v systému Elektronické podatelny.

Krok 2: Kontrola podání na platnost podpisu nebo značky

Systém Elektronické podatelny provádí kontrolu na existenci a platnost připojeného elektronického podpisu odesílatele, popřípadě, zda je připojeno časové razítko.

Pokud systém Elektronické podatelny zjistí, že datová zpráva neobsahuje platný elektronický podpis odesílatele, oznámí tuto skutečnost odesílateli s poučením, že nebude-li podání do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložen jeho originál, nebude k němu dále přihlíženo. Systém Elektronické podatelny v případě zjištění neplatnosti elektronického podpisu prověřuje existenci časového razítka, jehož údaje slouží ke zjištění, zda k podepsání datové zprávy došlo v době, kdy byl elektronický podpis nebo elektronické razítko platné.

Výsledky:

 • Automatická odpověď: Oznámení o vadách podání → PROCES PODMÍNĚNĚ UKONČEN
 • Automatická odpověď: Potvrzení o ověření podpisu → PROPUŠTĚNO DO KROKU 3

Krok 3: Ruční zpracování podání

Systém Elektronické podatelny zpřístupní přijatá podání zpracovateli ke zpracování. Zpracovatel provádí kontrolu obsahu datové zprávy včetně připojených příloh (včetně platnosti elektronických podpisů, kterými jsou přílohy podepsány). O vadách informuje odesílatele s poučením o následcích a s poučením, jak postupovat při nápravě. V případě, že je podání bezvadné, provede zpracovatel zařazení podání do konkrétního exekučního spisu. O této skutečnosti je odesílatel vyrozuměn.

Výsledky:

 • Odpověď zpracovatele: Oznámení o vadách podání → PROCES PODMÍNĚNĚ UKONČEN
 • Automatická odpověď: Potvrzení o zpracování podání → PROCES UKONČEN ZPRACOVÁNÍM